SODANKYLÄN PERHOKALASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT 

1.§ Yhdistyksen nimi on Sodankylän Perhokalastajat ry, ja sen

kotipaikka on Sodankylän kunta.

2.§ Yhdistyksen tarkoitus

1. Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää

urheilukalastuksen harrastusta jäsentensä keskuudessa.

2. Luvallisen kotitarve-, kilpailu-, ja vapaa-ajankalastus

mahdollisuuksien järjestäminen jäsenille.

3. Kalavesien hoitaminen

4. Kalastuslain ja hyväksyttävien kalastustapojen

noudattaminen ja seuranta .

3.§ Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

1. Järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä

kalamiesiltoja.

2. Harjoittamalla nuorisotoimintaa.

3.Pyrkimällä olemaan yhteistoiminnassa toimialueensa

kalastusViranomaisten kanssa vapaa-ajankalastusta

koskevissa asioissa.

4.Järjestämällä kilpailuja ja näytöstilaisuuksia

5.Hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia.

6.Harjoittamalla kalavesien hoitoa ja kalanpoikasten viljelyä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4.§ Jäsenyyttä koskevia määräyksiä

Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä jokainen urheilukalastuksesta

kiinnostunut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy

jäseneksi.

5.§ Jos jäsen tahtoo yhdistyksestä erota, on hänen siitä lain

mukaisesti ilmoitettava yhdistykselle. Eroavan jäsenen on

suoritettava jäsenmaksu kuluvalta toimikaudelta.

6.§ Yhdistyksen hallituksen esityksestä voidaan sellainen jäsen erottaa yhdistyksestä, joka on toiminut voimassa olevien lakien yhdistyksen tarkoitusperien, näiden sääntöjen tai hyvien kalastustapojen vastaisesti, jos kaksi kolmasosaa ( 2/3 ) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

7.§ Erotetulla tai eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada

mitään yhdistyksen kiinteää tai irtainta omaisuutta.

8.§ Toiminnan rahoittaminen

Yhdistyksen jäsenet maksavat syyskokouksen määräämät liittymis

ja vuosimaksut. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi voi yhdistys

tämän lisäksi asianomaisella luvalla kartuttaa varojaan:

  1. Toimeenpanemalla juhla- tai huvitilaisuuksia.

  2. Toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä.

  3. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

  4. Järjestämällä kilpailutilaisuuksia.

9.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu

syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheen-

johtaja, kahdeksi ( 2 ) vuodeksi kerrallaan valitsemat

kuusi ( 6 ) jäsentä, sekä vuodeksi kerrallaan kaksi

( 2 ) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet

vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuorot

valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan

varapuheenjohtajan. Yhdistyksen sihteerin ja rahaston-

hoitajan valitsee hallitus joko keskuudestaan tai ottaa

sen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu, puheenjohtajan tai hänen estyneenä

ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan

sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään kaksi ( 2 ) hallituksen

jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme ( 3 ) jäsentä,

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,

vaaleissa kuitenkin arpa.

10.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheen-

johtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan

kanssa.

11.§ Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja

vuosikertomus on annettava viimeistään neljätoista ( 14 )

vuorokautta ennen kevätkokousta syyskokouksen valitsemille

tilintarkastajille,joiden tulee palautta ne hallitukselle

lausuntoineen seitsemän ( 7 ) vuorokautta enne kevätkokousta.

12.§ Kokoukset

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syys- ja

kevätkokous.

Seuran syyskokous pidetään syys- marraskuussa ja kevätkokous

huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määrää-

mänä aikana ja määräämässä paikassa.

Seuran ylimääräinen kokous voidaan pitää, jos hallitus niin

päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) jäsenistä

sitä kirjallisestivaatii.

Viime mainitussa tapauksessa kokouskutsu on lähetettävä

kolmen ( 3 ) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on hallitukselle

esitetty.

Seuran kokouksista on ilmoitettava kullekin jäsenelle kahta ( 2 )

viikkoa ennen kokousta lähetetyllä sähköisellä viestillä tai kirjallisella kutsulla niille 

joilla ei ole sähköpostia.

Jäsenille menevän kokouskutsun tulee sisältää luettelo

kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Jos seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksessa

käsiteltäväksi, on asia esitettävä hallitukselle kirjallisesti

vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

13.§ Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkastajaa ja

ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään seuralle tulevana vuotena suoritettavan

liitymis- ja jäsenmaksun suuruus.

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevaa vuotta varten

7. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma

8. Toimitetaan seuran hallituksen puheenjohtajan ja

hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali ero-

vuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali

9. Valitaan kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja kaksi ( 2 ) vara-

tilintarkastajaa.

10. Käsitellään seuranhallituksen muut mahdolliset

esittämät asiat.

11. Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta

varten esittämät asiat.

12. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat,

joista ei kuitenkaan voida tehdä .

Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  3. Valitaan kaksi ( 2 ) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  5. Esitellään seuran hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.

  6. Esitetään tuloslaskelmalla, tase ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

14.§ Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksissa, jos vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4 ) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee kysymys sääntöjen muuttamisesta.

15.§ Toiminnan lopettaminen

Jos yhditys puretaan, käytetään sen kertyneen varat ja omaisuus urheilu-kalastuksen edistämiseen viimeisen kokouksen määrittämällä tavalla. Päätös yhdistyksen purkamisesta olkoon pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestäjistä on sitä kannattanut kahdessa ( 2 ) toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden väliajan on oltava vähintään neljätoista ( 14 ) vuorokautta. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

16.§ Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.